سپتیک تانک

سپتیک تانک در کلمه عام به معنی گند انباری است که شرایط را برای باکتریهای بی هوازی آماده میکند تا بتوانند تمامی جامدات را به مایع تبدیل نموده و جدب آن به چاه جذبی را آسان نماید . در نگاه تخصصی سپتیک تانک دستگاهی است که به تصفیه فاضلاب کمک نموده که پساب خروجی از آن یا به تصفیه خانه مرکزی هدایت  گردد و یا به درون چاه جذبی .

سپتیک تانک فاضلاب غالبا در جاهایی که شبکه جمع آوری فاضلاب شهری موجود نمیباشد و تصفیه خانه شهری برای فاضلاب وجود ندارد مورد استفاده قرار میگیرد . سپتیک تانک اشاره به تصفیه و هضم در شرایط بی هوازی فاضلاب را دارا بوده که در قسمت اول سپتیک تانک رخ میدهد و باعث تجزیه و تصفیه فاضلاب میگردد و فاضلاب زلال سازی شده به قسمت دوم وارد گردیده و از فلنج خروجی به داخل چاه جذبی یا ترانشه جذبی تخلیه میگردد .


اجزا تشکیل دهنده سپتیک تانک

ورودی فاضلاب – شامل لوله و بافل ورودی
مخزن اول که بیشترین حجم  را به خود اختصاص داده و معمولا ۶۰ الی ۷۰ درصد حجم کل سپتیک تانک مربوط به این بخش است؛

 دیواره جداکننده اول – که باعث جلوگیری از ورود لجن و چربی به مخزن زلال ساز می شود.

 مخزن زلال ساز – این مخزن تقریبا ۳۰ درصد حجم سپتیک را شامل شده و در آن فاضلاب عاری از مواد قابل ته نشینی و شناوری تجمع می یابد؛

 مجرای خروج بیوگاز (وِنت) – از طریق این مجرا گازهای تولید شده ناشی از فرآیندهای بی هوازی از سپتیک تانک خارج می گردد؛

 سیستم خروجی فاضلاب از سپتیک تانک – شامل بافل و لوله خروجی  می باشد.

جزئیات بیشتر..